Monthly Archives: oktober 2015

KrúspuntArchives

dr Bernard Smilde ferstoarn

Dr. Bernard Smilde ferstoar sneon 30 augustus 2014 yn syn wenplak Ljouwert op de leeftyd fan 92 jier. Yn it Frysk Deiblêd waarden de moandeis derop twa artikels oan him wijd, ien artikel skreaun troch Lodewijk Born en in yn memoriam skreaun troch Gerbrich van der Meer. Jo kinne it neilêze as jo op artikel

Read more

Bernard Smilde priis 2014

Op 29 maart 2014 waard yn Feanwâlden foar de twadde kear de Bernard Smilde priis útrikt. Jacobus Knol fan Dokkum waard de winner mei de oersetting ‘God sels hat sprutsen yn de tiid’. It is in oersetting fan it liet ‘God zelf heeft gesproken in de  tijd’  fan Tom Naastenpad. It winnende Krystliet Ferslachje yn

Read more