Monthly Archives: februari 2016

KrúspuntArchives

Veertig dagen bouwen

40 dagen bouwen Een verrassing van het nieuwe oecumenische leesrooster: in de 40 dagen staat het geschrift Nehemia centraal. Dat treft, dacht de predikant, want daarover hebben we in het najaar een aantal gespreksavonden gehad. Nehemia bleek toen bij de meeste deelnemers vrij onbekend, en dat zal bij de gemiddelde kerkganger niet anders zijn. Het

Read more

Pylgertocht 14 novimber 2015

Ferslach pylgertocht 14 novimber 2015 Dizze pylgertocht hat as tema: ‘Op weg naar het Licht!’ De nijsberjochten fan’e moarn binne lykwols tige tsjuster. Mear as 120 deaden troch terreuroanslaggen yn Parys.We begjinne mei kofje yn de kreas opknapte Eehof by de Mauritiustsjerke yn Drylts. We ha in aardich grutte groep en it waar liket ta

Read more

Een Fries weekje in Culemborg

DE ROOS VAN CULEMBORG               www.deroosvanculemborg.nl EEN FRIES WEEKJE! Het hart ‘om utens’ gaat sneller kloppen. Wees er bij! JAN JACOB SLAUERHOFF Dinsdag 23 februari, Kwarteel, Anna Blamanweg 50, Lanxmeer, Culemborg                                                                                                                                                                                                                                Geboren op de Voorstreek in Leeuwarden (onlangs is de gelijknamige meubelzaak daar opgeheven), nog rondgescharreld op het Friese Platteland (domineesdochters uit Stiens) en daarna

Read more

Fryske fesper te Ljouwert yn de Waalske tsjerke.

Op snein 28 febrewaris o.s. wurdt der wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden, en wol de jûns om 19.00 oere. Foargonger is ds. H. Post-Knol, Lena Sikma sil lêze en it Dûbelkwartet Wommels sil muzikaal meiwurkje, wylst Peter van der Zwaag it moaie oargel yn dizze tsjerke bespylje sil. Tige fan

Read more