Monthly Archives: juni 2016

KrúspuntArchives

Fryske Tsjerkedei yn Harns

 Welkom op de Friese Kerkendag 2016! Op zondag 2 oktober 2016 is de historische binnenstad van Harlingen het decor voor dit evenement. De provinciale kerkendag wordt eenmaal in de vier jaar gehouden op steeds een andere locatie en vindt ditmaal plaats in Harlingen. Op de provinciale kerkendag willen de kerken laten zien dat het kan.

Read more

Fryske Tsjerkedei in Harlingen

Aan kerken, parochies en geloofsgemeenschappen in Fryslân, L.S., Op zondag 2 oktober a.s. vindt de 5e Fryske Tsjerkedei plaats te Harlingen. De Werkgroep van de Gemeenschap van Kerken in Harlingen is al maanden intensief aan de slag om een mooi en inspirerend programma voor te bereiden. Het thema voor deze Kerkendag is “Bruggen”. Via de

Read more

Program Itense Rûnte 2016-2017

Wy biede hjir it nije program Itense Rûnte 2016-2017 oan. Dizze kear 6 jûnen foar itselde jild. De tagongspriis moat net in drompel wêze; as wy der finansjeel útspringe is it moai. Dit program stjoere wy guon ek oer de mail ta mei de fraach om it troch te jaan oan lju dy’t dit faaks

Read more

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke te Ljouwert

Snein de 26e juny is der wer in Fryske fesperfiering yn de Ljouwerter Waalske tsjerke (Gr. Tsjerkestrjitte). De fiering begjint om 19.00 oere en foargonger is diskear de hear T.R.A. Simonides fan Burdaard. Sytske Eringa sil foardrage en de muzikale bydrage komt fan Aafke Reinders, dy’t de dwersfluit bespilet. Elkenien tige fan herten wolkom.