Monthly Archives: oktober 2016

KrúspuntArchives

Fryske krite Dokkum ‘Gemma van Burmania’

komt Leny Lap fan Mitselwier. Hja sil ús wat fertelle oer de âld-dokkumer                                           Dirk Rafaëlsz Camphuysen …………………………………………………………………………………………….. De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomsten begjinne om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek

Read more

Fryske krite Dokkum Gemma van Burmania

sil frou Kamstra-Werkhoven   ús wize op it bysûndere fan de Natuer yn ús omkriten …………………………………………………………………………………………….. De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomsten begjinne om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom! Ut

Read more

Fryske krite Dokkum Gemma fan Burmania

ferwachtsje wy Jaap Klimstra fan Broeksterwâld mei it tema:                                                Enerzjy en Milieu ——————————————————————————————————————————– De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum De gearkomsten begjinne om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom! Ut namme

Read more