Monthly Archives: november 2016

KrúspuntArchives

Pylgertocht fan út St. Jabik

Pylgertocht  fan út de ‘Groate kerk’ yn Sint Jabik. It programma:   9.30 oere  Wolkom yn de tsjerke by in kopke kofje (sels betelje €.1,00 it kopke) 10.00 oere  Meditatyf momint mei oan  e’ ein de presintaasje fan it boekje ‘Tsien jier pylgertochten”. 11.00 oere  Start fan de kuiertocht. De tiden binne likernôch en it

Read more

Liedmiddag te Heerenveen

Beste zangliefhebber, Aanstaande zondag 6 november is er een liedmiddag met presentatie van de nieuwe liedbundels ‘Het liefste lied van overzee’ en ‘Zangen van zoeken’ en zien. Medewerking zal worden verleend door Vocaal Ensemble ’Mozayk’ en een ad hoc koor. De begeleiding wordt verzorgd door Peter Rippen, piano; Jochem Schuurman, orgel en het Fries Brass

Read more