Monthly Archives: februari 2017

KrúspuntArchives

Fryske Fesper yn Ljouwert

Takom wike snein, de 26e febrewaris sil der yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert wer in Fryske fesper wêze. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Lena Sikma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan Theo Jellema op it oargel en fan it Huzumer dûbelkwartet. It liket wer in moaie fesper te wurden.

Read more

Pylgertocht fan út Aldskoat

Beste allen, Helaas kon de tocht van 4 februari vanwege omstandigheden niet doorgaan. Die houden we nog tegoed. Onze volgende tocht is op 4 maart. Zie verder onderstaande informatie. Er is dan ook weer gelegenheid om ons jubileumboek “Tsien jier pylgertochten” te kopen. mei hertlike groetnis en oant sjen, Gerrit Groeneveld Beste Pylgers, Voor zaterdag

Read more