Monthly Archives: maart 2017

KrúspuntArchives

Prissentaasje fan bibel yn gewoan Frysk

Tiisdeitemiddei 28 maart om 4 oere fynt de prissentaasje plak fan De Bibel yn Gewoan Frysk. It pasjeferhaal neffens Mattéus. Elk is wolkom. De oersetting fan Matteús 26, 27 en 28 is makke troch learlingen 3havo en 3vwo fan CSG Liudger te Burgum ûnder lieding fan harren dosint Tjerk Kooistra; de redaksje is dien troch

Read more

Pylgertocht fan út Westerbork

Beste Pylgers,   Zaterdag 8 april wandelen wij, voor de verandering, weer eens door een stukje Drenthe. Vanaf 9.15 uur staat er koffie/thee + koek klaar in de oude Stefanuskerk, Hoofdstraat 10, 9431 AD Westerbork. Achter de kerk is er gelegenheid tot parkeren. Rond ca. 9.45 uur is er in de kerk een korte viering

Read more

Verkiezingspreek 2017

lezingen: Matheus 17: 1-9 en Filippenzen 3: 7-11 Gemeente van de Heer, Het laatste vers van de tweede lezing in de Friese vertaling – “Ik doch tige myn bêste om sa te kommen ta de ferrizenis út ’e dea” – bracht mij mijn lagereschooltijd in herinnering. Ieder jaar kreeg ik drie keer een rapport mee

Read more

Ferkiezingspreek 2017

lêzings: Mattéus 17: 1-9 en Filippiërs 3: 7-11 Gemeente fan ’e Hear, By it lêzen fan it lêste fers út ’e twadde lêzing – “Ik doch tige myn bêste om sa te kommen ta de ferrizenis út ’e dea” – moast ik tinke oan myn legereskoaltiid. Alle jierren krige ik trije kear in rapport mei

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 26 maart binne jo wer fan herten wolkom yn de Frysktalige fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke (Grute Tsjerkestrjitte). De fesper begjint om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. P. Beintema fan Dokkum, wylst Pytsje Kaastra-Nicolay foardrage sil. Muzikale meiwurking is diskear fan de fêste oargelist Theo Jellema. Graach noegje wy jo/jim út

Read more

Laurentiuslezing Jabik Veenbaas in Raerd

Laurentiuslezing Jabik Veenbaas, schrijver, dichter en filosoof: Hoe de heksen verdwenen. De Verlichting en het kwaad Maandag 27 maart, Laurentiuskerk Raerd. Aanvang 20.00 uur Toegang 6 euro (inclusief koffie/thee) In de middeleeuwen was het kwaad in wezen iets dat buiten de mens zetelde, in de duivel en zijn trawanten. De heksenvervolgingen vormden in wezen een

Read more