Monthly Archives: april 2017

KrúspuntArchives

Jûn mei oargel, koper en sjongen yn Burchwert

Johanneskerk Burgwerd: concert met orgel, trombone en samenzang van Vaderlandse Liederen !! Organist Sebastiaan Schippers en trombonist Joël Hofman zorgen voor een aanstekelijke en hartverwarmende avond, met muziek om de meimaand zingend mee in te gaan. Op het programma staan bewerkingen van Schippers zelf, muziek voor trombone en orgel van Kelly Benette en John Mills,

Read more

Pylgertocht fan út Zurich (Surch)

Uitnodiging voor de Pylgertocht op 6 mei 2017 De start is deze zaterdag in Zurich; niet in Zwitserland, maar in het Friese Surch. De tocht  (+ 15 km) leidt langs het Surcher-oord en de waddenkust naar Kornwerderzand. We bezoeken het Kazemattenmuseum en houden er de lunchpauze. Daarna lopen we langs de IJsselmeerkant van de Afsluitdijk

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Ek nei Peaske, en wol op snein 23 april o.s., hoopje wy wer in Fryske fesper te fieren yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, Jûns om 19.00 oere begjint de fiering mei as foargonger ds. Wietske Tinga fan Grins. Foardrage sil Doutsen Dotinga en de muzikale bydrage is fan Jannie Reijenga, klarinet, en Jelle van

Read more

Jiergearkomste 2017

De jiergearkomste 2017 fan Krúspunt waard holden yn de Kapel fan Bloemkamp yn Bolsward. Dit plak wie keazen om’t Cor Trompetter, historikus út Wolvegea, de gearkomste middeis in lêzing hold oer “Dopersen yn Fryslân yn de 16e iuw. It ‘Oldeclooster’ as berteplak fan de Menisten”. ‘Oldeclooster’ waard ek faak kleaster Bloemkamp neamd. Moarns, nei de

Read more