Monthly Archives: juni 2017

KrúspuntArchives

Fryske fesper yn Ljouwert

It seizoen fan de Fryske fespers yn Ljouwert rint wer op syn ein. Snein 25 juny 2017 hoopje wy dat ôf te sluten mei in fiering, dêr’t ds. Ulbe Tjallingii de foargonger wêze sil. De kantorij fan de Ljouwerter Grut Tsjerke sil muzikaal meiwurkje, lykas de fêste oargelist Theo Jellema. Foardraachster is diskear Sytske Eringa.

Read more

Kleasterrûntsje vanuit Leeuwarden

Kleasterrûntsje vanuit Leeuwarden, zaterdag 15 juli Het eerste Kleasterrûntsje/Kloosterrondje is op 15 juli vanuit Leeuwarden. Vanaf 9.30 uur inloop met koffie in de kosterij van de Grote Kerk. Na een korte viering volgt een wandeling door de oude binnenstad. Er kan ook een fietstocht worden gemaakt. Deelnemers aan deze tocht bezoeken een paar kerken in

Read more