Monthly Archives: september 2017

KrúspuntArchives

Pylgertocht fan út Zorgvlied

Voor zaterdag 7 oktober hebben we weer een mooie tocht uitgezet. Hij gaat vooral door een bos en open gebied. Wij starten in Zorgvlied en wandelen dan naar Boyl en na de lunch weer terug naar ons begin punt.We hopen elkaar na een zomerstop weer te ontmoeten in het gebouw naast de Katholieke kerk in

Read more

Fryske fesper yn Ljouwert

Nei de simmerfakânsje begjint alles wer yn aksje te kommen. Sa ek de wurkgroep dy’t de Fryske fespers yn de Waalske tsjerke, Ljouwert organisearret. De fjirde snein fan de moanne binne wy ek yn it kommende seizoen wer presint. De fesper fan septimber sil wêze op snein 24 septimber o.s. de jûns om 19.00 oere.

Read more

Fryske sjongmiddei yn Stiensgea

  Fryske sjongmiddei yn Stynsgea STYNSGEA – Op snein 15 oktober wurdt yn  de Augustinitsjerke fan Stynsgea de jierlikse sjongmiddei fan de  YKFE hâlden. De YKFE is in kommisje dy’t him ynset foar it gebrûk fan it Frysk yn de earetsjinst. De lieten dy´t der songen wurde komme út it nije lieteboek dat yn 2013

Read more