Monthly Archives: oktober 2017

KrúspuntArchives

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 22 oktober is der wer in fesperfiering yn de Waalske Tsjerke yn Ljouwert, jûns om 19.00 oere. De foargonger is diskear ds. Gerard Rinsma fan Goutum, wylst Miriam de Groot op de dwersfluit spylje sil. It oargel wurdt wer bespile troch Theo Jellema. Tige fan herten wolkom!