Monthly Archives: november 2017

KrúspuntArchives

Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Op 26 novimber fiere wy wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. Saapke van der Meer, wylst Pytsje Kaastra-Nicolay foardrage en lêze sil. Diskear is de fesper in oargelfesper, fersoarge troch Theo Jellema. Wy hoopje op in moaie en ynspirearjende tsjinst en nûgje

Read more

Aginda Pylgertochten

Beste pylgers, We hadden afgelopen zaterdag prachtig weer en een fantastische pylgertocht onder leiding van Theo en Bonny. Veel dank daarvoor. Jelly had een aantal keren flink pech, maar gelukkig vond ze ook barmhartige Samaritanen op haar weg. Sterkte toegewenst, Jelly. Jan Klaren heeft ook foto’s gemaakt. Die komen later via ‘’We transfer’’. Sommigen vroegen

Read more