Monthly Archives: augustus 2018

KrúspuntArchives

Biografy A.M. Wybenga

Op freed 7 septimber 2018 wurdt yn Nijewier de biografy “Yn eigen taal” fan A.M. Wybenga (1881 -1948), gearstald en opskreaun troch Jan Minno Rozendal oanbean. It is yn Sealesintrum Nij Sion; Bornensisstrjitte 4, 9138 TB Nijewier; ynrin 15.30.

Fryske sjongmiddei yn Ljouwert

  Fryske sjongmiddei yn Ljouwert LJOUWERT – Op snein 30 septimber wurdt yn  de Lutherske Tsjerke fan Ljouwert de jierlikse sjongmiddei fan de  YKFE hâlden. De YKFE is in kommisje dy’t him ynset foar it gebrûk fan it Frysk yn de earetsjinst. De lieten dy´t der songen wurde komme út it nije lieteboek dat yn

Read more