Monthly Archives: september 2018

KrúspuntArchives

Hindrik 80 sjongskema 2018-2019-2020

  Yn ferbân mei  it ôfskie fan Hindrik van der Meer fan “syn”  Kwartettekoar binne in grut tal tsjerketsjinsten wijd oan Hindrik syn ôfskie. Yn rûchwei 40 moarnstsjinsten sil Hindrik op syn eigen wize noch ienris hearre litte hoe fryske lieten in fèst plak krije moatte yn tsjerke. Yn hokker tsjerken klik op it skema

Read more

Fesper Waalske Tsjerke yn Ljouwert

Ek yn it nije seizoen sille der wer Fryske fespers yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden wurde. De earste sil wêze op snein 23 septimber o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Alex Riemersma lêze en foardrage sil. Muzikale meiwurking is der fan de fêste oargelist Theo Jellema en

Read more