Monthly Archives: oktober 2018

KrúspuntArchives

Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

It is wer tiid foar in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. Dat sil wêze op snein 28 oktober o.s. de jûns om 19.00 oere. Foargonger is diskear ds. Saapke van der Meer, en Pytsje Kaastra fersoarget de lêzingen. Oan it oargel sit Theo Jellema, wylst fierder it Huzumer Kwartet meiwurking oan de fiering

Read more

Pylgertocht mei start yn Terwispel

Hartelijk welkom bij  de Pylgertocht op zaterdag 6 oktober 2018 De start is in Terwispel. Vanaf half 10 staat de koffie klaar in de kerk, De Streek 25 8407 EE Terwispel. Aansluitend houden we een korte viering. De wandeling (+ 15 km) leidt o.a. via Gorredijk en langs De Compagnonsvaart naar Lippenhuizen. Na de lunchpauze

Read more

Fryske tsjerketsjinsten yn Itens

Ien kear yn de moanne is der in Fryske tsjerketsjinst yn Itens. De tsjinst begjint om 10.00 oere 28 okt Renze Yetsinga 25 nov Willem Tjerkstra 30 des Willemien Keuning 27 jann Kwartettekoar 24 febr Gerard Knol 31 mrt Gerrit Groeneveld 28 april Coby de Boer-Bergstra 26 maaie Jan Kroon Der is altyd neipraten mei

Read more