Monthly Archives: november 2018

KrúspuntArchives

Pylgertocht: startpuntTsjom

Programma bij de Pylgertocht op zaterdag 1 december 2018. Vanaf half 10 staat de koffie klaar in de Johannes kerk te Tzum: Franekerweg 47, 8804 NA Aansluitend is er een korte viering. ( programma ontvangt u in de kerk.) Het eerste gedeelte van de tocht is 8 kilometer en brengt ons via Tritzum en de

Read more

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op snein 25 novimber o.s. fiere wy wer in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske Tsjerke (Gr.Kerkstraat). Foargonger is diskear ds. Adri Terlouw, wylst Theo Jellema it oargel bespilet. Dêrneist klinke der klanken op út it eufonium fan Meindert Reitsma en nimt Martha de Boer de lêzingen en foardracht op har. Tige fan herten wolkom

Read more