Monthly Archives: januari 2019

KrúspuntArchives

Bernard Smilde priis 2019

Winner Bernard Smilde priis 2019 Cees Glashouwer fan Harns hat de Bernard Smilde priis fan 2019 wûn. Hy hie in oersetting fan ‘de lofzang van Maria” yn it Hylpers ynstjoerd. It tema foar 2019 wie “mienskip”. klik hjir foar it winnende liet lês hjir It sjueryrapport lês hjir it ferslach fan de dei Betingsten Bernard

Read more

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam – Noard

Fryske tsjerketsjinst yn Amsterdam-Noard Op snein 3 maart 2019 is om 16.00 oere in Fryske tsjerketsjinst yn’e Betheltsjerke Plejadenplein 44, 1033 VL Amsterdam. Sjoch: www.bethelkerkamsterdam.nl It tema is: Grûn en minsken. D’r bestiet in djippe bân tusken grûn en minsken, benammen yn agraryske streken lykas Fryslân dêr’t men libbet fan grûn. De grûn docht wat

Read more

Pylgertocht fan út Steggerda

Allereerst willen we ieder een gezegend nieuwjaar toewensen. De tocht is op zaterdag 2 februari en wordt georganiseerd door Jan en Lieske Bosma. We starten in Steggerda in ‘Het Anker’, Steggerdaweg  37 8395 PJ Steggerda . Om 9.30 staat de koffie, thee  klaar. Kosten 5 euro voor koffie en soep  graag  vooruit betalen.  Parkeren kan

Read more

Fesper yn de Waalske tsjerke yn ljouwert

Op 27 jannewaris de jûns om 19.00 oere hoopje wy wer in fesper te fieren yn de Ljouwerter Waalske tsjerke. Foargonger is dan Ds. J.D.Th.Wassenaar, wylst Jannie Reijenga in muzikale bydrage op de klarinet jout. Theo Jellema bespilet it oargel en Jant van  der Weg sil lêze en foardrage. Tige fan herten wolkom de 27e!