Monthly Archives: juli 2019

KrúspuntArchives

Lieten fan leauwe en langstme

Lieten fan leauwe en langstme ISBN 978-90-8520-308-7 NUR 709 C-NUR 709-030 © 2019 Stifting Krúspunt © 2019 Royal Jongbloed, It Hearrenfean www.royaljongbloed.nl Te krijen by de boekhannel; ferkeappriis €19,95 Lykas it nije Lieteboek, ‘Sjonge en bidde thús en yn tsjerke’ hat de bondel ‘Lieten fan leauwe en langstme’ in oekumenyske opset. Faaks noch wat breder.

Read more

Kleasterrûntsje Ee – Engwierum

Zaterdag 31 augustus Kleasterrûntsje Ee-Engwierum (wandelen en fietsen)   Fietstocht langs de sporen die de monniken hebben nagelaten in het landschap en langs Veenklooster.  Een prachtige tocht waarin we afwisselend het open landschap en het coulisselandschap van de Fryske Wâlden verkennen.   De oude slenk, nu het Dokkumer Grootdiep, vormt daarin een soort natuurlijke barrière. Vanaf

Read more