Monthly Archives: september 2020

KrúspuntArchives

Fryske fesper yn Ljouwert

As wurkgroep Fryske fespers binne wy bliid dat wy de fiering fan in nije Fryske fesper oankundigje kinne. Sawat in healjier hawwe wy dy net fiere kind yn ferbân mei de koroana. Wol koene wy it fesperjier yn juny digitaal ôfslute. No dus wer in ‘gewoane’ fiering op snein 27 septimber o.s. de jûns om

Read more

Orgeldag

Waarbij 6x 3 orgels worden bespeeld in kerken die eigendom zijn van Stichting Alde Fryske Tsjerken. Poster orgeldag