Monthly Archives: september 2021

KrúspuntArchives

Fryske fespers yn Ljouwert

Wy kinne wer los! Fryske fespers yn Ljouwert   As wurkgroep foar de Fryske fespers yn Ljouwert binne wy bliid dat wy wer wer fespers hâlde kinne. Graach nûgje wy de lêzers fan de Krúspunt-hiemside út foar de twadde Fryske fesper yn it nije seizoen, en wol op 24 oktober o.s. yn de Jacobiner of [...]