As in mosk yn it sân

As in mosk yn it sân

It Kwartettenkoar û.l.f. Hindrik van der Meer presentearre op 17 novimber 2013 in nij sjongstik mei de titel: “As in mosk yn it sân” yn de fernijde Jacobitsjerke yn Wommels.
De lieten fan Fedde Schurer, dy ‘t de tiid oerlibbe hawwe, wurde songen en ferbinende teksten fertelle it libbensferhaal fan Schurer, dy’t opkaam foar frede en ûnrjocht.
De komposysjes binne fan ferskate komponisten en de ferbinende teksten binne skreaun troch Hindrik van der Meer.

It is mooglik it programma ek foar jo eigen tsjerke of gemeente útfiere te litten.

Lês hjir de resinsje, dy’t yn it Friesch Deiblêd fan 19 novimber stie.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 − 5 =