Betinking earste Fryske dooptsjinst yn Lytsewierrum