Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

It is wer tiid foar in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke.

Dat sil wêze op snein 28 oktober o.s. de jûns om 19.00 oere.

Foargonger is diskear ds. Saapke van der Meer, en Pytsje Kaastra fersoarget de lêzingen.

Oan it oargel sit Theo Jellema, wylst fierder it Huzumer Kwartet meiwurking oan de fiering ferlient.