Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Op 26 novimber fiere wy wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert, de jûns om 19.00 oere.

Foargonger is dan ds. Saapke van der Meer, wylst Pytsje Kaastra-Nicolay foardrage en lêze sil.

Diskear is de fesper in oargelfesper, fersoarge troch Theo Jellema.

Wy hoopje op in moaie en ynspirearjende tsjinst en nûgje de lêzers fan dit berjocht fan herten út dy tsjinst mei te meitsjen.

Tige wolkom!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − elf =