Fryske fesper yn Ljouwert

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 26 maart binne jo wer fan herten wolkom yn de Frysktalige fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke (Grute Tsjerkestrjitte).

De fesper begjint om 19.00 oere.

Foargonger is dan ds. P. Beintema fan Dokkum, wylst Pytsje Kaastra-Nicolay foardrage sil.

Muzikale meiwurking is diskear fan de fêste oargelist Theo Jellema.

Graach noegje wy jo/jim út foar dizze fiering.

Oant sjen op 26 maart!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × vier =