Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert

Op snein 28 maaie o.s. hoopje wy wer in Fryske fesper te fieren yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert.

Jûns om 19.00 oere begjint de fiering mei as foargonger ds. Adri Terlouw fan Dronryp.

De muzikale bydrage komt diskear fan Jinke Lyklema, dy’t op de dwersfluit spylje sil en Jant van der Weg nimt it lêzen foar har rekken.

Theo Jellema spilet op it oargel.

Jim wurde fan herten útnûge dizze fiering mei te meitsjen!

Graach oant sjen op de 28e maaie!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vier × vier =