Fryske fesper yn Ljouwert

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 28 jannewaris sil der yn de Waalske Tsjerke yn Ljouwert wer in fryske fesper holden wurde.

Foargonger is dan dr. Liuwe Westra.

Muzikale meiwurking wurdt jûn troch Theo Boelens op de dwersfluit en Martha de Boer-van Slooten sil lêze en foardrage.

Elkenien is tige fan herten wolkom!

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 − 5 =