Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op snein 25 novimber o.s. fiere wy wer in Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske Tsjerke (Gr.Kerkstraat).

Foargonger is diskear ds. Adri Terlouw, wylst Theo Jellema it oargel bespilet.

Dêrneist klinke der klanken op út it eufonium fan Meindert Reitsma en nimt Martha de Boer de lêzingen en foardracht op har.

Tige fan herten wolkom dy jûns om 19.00 oere!