Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Fryske fesper yn de Ljouwerter Waalske tsjerke

Op 24 febrewaris oansteande hoopje wy wer in Fryske fesper te hâlden yn de Ljouwerter Waalske tsjerke.

De foargonger is diskear ds. W. Tinga fan Grins en Giny Hopster sil foardrage.

Muzikale meiwurking jouwe Theo Jellema op it oargel en de sjonggroep Kwint Fokaal.

De fesper begjint jûns om 19.00 oere.

Tige fan herten wolkom!