Fryske fesper yn Ljouwert

Fryske fesper yn Ljouwert

Op 24 maart oansteande hoopje wy wer in Fryske fesper te hâlden yn de Ljouwerter Waalske tsjerke.

De foargonger is diskear drs. Geeske Bies en Meindert Reitsma sil foardrage.

Muzikale meiwurking jouwe Theo Jellema op it oargel en Theo Boelens op de dwersfluit.

De fesper begjint jûns om 19.00 oere.

Tige fan herten wolkom!