Fryske fesper yn Ljouwert yn de Waalske tsjerke

Fryske fesper yn Ljouwert yn de Waalske tsjerke

De Fryske fesper wurdt holden yn de Waalske tsjerke, Ljouwert op snein 22 maaie o.s., de jûns om 19.00 oere.
Foargonger is diskear ds. Adri Terlouw, wylst Jant van der Weg foardrage sil.
Muzikale meiwurking is der neist oargelist Theo Jellema fan Christy Luth, sopraan.
Elkenien is fan herten wolkom.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 + 14 =