Fryske Fesper yn Ljouwert

Fryske Fesper yn Ljouwert

Takom wike snein, de 26e febrewaris sil der yn de Waalske tsjerke yn Ljouwert wer in Fryske fesper wêze.

Foargonger is dan ds. Hinke Post-Knol, wylst Lena Sikma lêze en foardrage sil.

Muzikale meiwurking is der fan Theo Jellema op it oargel en fan it Huzumer dûbelkwartet.

It liket wer in moaie fesper te wurden.

De fiering begjin om 19.00 oere en elkenien is tige wolkom!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + 19 =