Fryske fesper yn de Waalske tsjerke te Ljouwert

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke te Ljouwert

Snein de 26e juny is der wer in Fryske fesperfiering yn de Ljouwerter Waalske tsjerke (Gr. Tsjerkestrjitte).
De fiering begjint om 19.00 oere en foargonger is diskear de hear T.R.A. Simonides fan Burdaard.
Sytske Eringa sil foardrage en de muzikale bydrage komt fan Aafke Reinders, dy’t de dwersfluit bespilet.
Elkenien tige fan herten wolkom.

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

18 + 16 =