Fryske fesper te Ljouwert yn de Waalske tsjerke.

Fryske fesper te Ljouwert yn de Waalske tsjerke.

Op snein 28 febrewaris o.s. wurdt der wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden, en wol de jûns om 19.00 oere.
Foargonger is ds. H. Post-Knol, Lena Sikma sil lêze en it Dûbelkwartet Wommels sil muzikaal meiwurkje, wylst Peter van der Zwaag it moaie oargel yn dizze tsjerke bespylje sil.

Tige fan herten wolkom!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vijftien − 2 =