Fryske fesper yn de Waalske tsjerke te Ljouwert

Fryske fesper yn de Waalske tsjerke te Ljouwert

Op snein 24 jannewaris o.s. wurdt der wer in Fryske fesper yn de Waalske tsjerke, Ljouwert holden, en wol de jûns om 19.00 oere.

Foargonger is ds. G. Knol, Gerrie Hiemstra sil lêze en it Huzumer Dûbelkwartet sil muzikaal meiwurkje, wylst Theo Jellema it moaie oargel yn dizze tsjerke bespylje sil..

Tige fan herten wolkom!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 6 =