Fryske fesper yn Ljouwert

Fryske fesper yn Ljouwert

Op snein 22 maaie 2022 hoopje wy wer in Fryske fesperfiering te hâlden. Dat dogge wy de lêste tiid yn de Grutte of Jacobiner tsjerke yn it sintrum fan Ljouwert. De tsjinst begjint om 19.00 oere en is ek te folgjen fia ynternet en wol ûnder http://tiny.cc/jacobijner.

Foargonger yn dizze fiering is ds. Geart Bruinsma en Giny Hopster nimt de psalmlêzing en de foardracht op har. Wietske Zoethout bespilet de dwersfluit en soarget tegearre mei oargelist Peter van der Zwaag foar de muzikale bydrage. It moaie is dat wy as gemeente, no’t de skerpste puntsjes fan de lockdown ôfsliten binne, ek sels by dat lêste ûnderdiel aktyf wêze kinne troch meiinoar te sjongen.

Wy binne bliid dat troch de digitale ferzje fan de tsjinst hiel wat mear minsken meifiere kinne. Fansels kin dat net om ‘e nocht en dêrom is in jildlike bydrage tige wolkom. Dy kin nei it adres: Stichting Krúspunt – NL29 INGB 0004 3194 90, mei fermelding: Fryske fesper.

Tige fan herten wolkom! Wy winskje elkenien, sawol yn de Jacobiner Tsjerke as op de digitale wei, in goede fiering ta.

De lêste fiering fan dit seizoen sil wêze op 26 juny o.s. en nei de simmerfakânsje pakke wy de tried yn september wer op.