Fesper yn Ljouwerter “Waalske tsjerke”

Fesper yn Ljouwerter “Waalske tsjerke”

Op 22 april o.s. hoopje wy wer in fesper fiere te kinnen yn de Ljouwerter Waalske tsjerke, Gr. Tsjerkestrjitte, de jûns om 19.00 oere.

Foargonger is dan ds. J.H. van der Mark fan Wolvegea, wylst it oargel bespile wurdt troch Peter van der Zwaag.

Fierdere muzikale meiwurking is der fan it Huzumer kwartet, wylst Giny Hopster foardrage sil.

Tige fan herten wolkom by dizze fiering!