Fesper yn de Waalske tsjerke yn ljouwert

Fesper yn de Waalske tsjerke yn ljouwert

Op 27 jannewaris de jûns om 19.00 oere hoopje wy wer in fesper te fieren yn de Ljouwerter Waalske tsjerke.

Foargonger is dan Ds. J.D.Th.Wassenaar, wylst Jannie Reijenga in muzikale bydrage op de klarinet jout.

Theo Jellema bespilet it oargel en Jant van  der Weg sil lêze en foardrage.

Tige fan herten wolkom de 27e!