Fryske fespers yn Ljouwert

Fryske fespers yn Ljouwert

Wy kinne wer los!

Fryske fespers yn Ljouwert

 

As wurkgroep foar de Fryske fespers yn Ljouwert binne wy bliid dat wy wer wer fespers hâlde kinne. Graach nûgje wy de lêzers fan de Krúspunt-hiemside út foar de twadde Fryske fesper yn it nije seizoen, en wol op 24 oktober o.s. yn de Jacobiner of Grutte Tsjerke yn Ljouwert. De fesper sil fierd wurde de jûns om 19.00 oere.

Wol graach fantefoaren even opjaan op it adres: fryskefesper@gmail.com

 

Tagelyk kinne de minsken dy’t net komme kinne de tsjinst digitaal meibelibje; de tsjinst wurdt nammentlik útstjoerd op de site : http://tiny.cc//jacobijner, sjoch fierder op www.jacobijner.nl

 Yn dit nije sezoen sille der by libben en wolwêzen fierdere fesperfieringen wêze, en wol op  28 novimber.