Fryske fespers yn Ljouwert

Fryske fespers yn Ljouwert

Wy kinne wer los!

Fryske fespers yn Ljouwert

 

As wurkgroep foar de Fryske fespers yn Ljouwert binne wy bliid dat wy wer wer fespers hâlde kinne. Graach nûgje wy de lêzers fan de Krúspunt-hiemside út foar de earste Fryske fesper yn it nije seizoen, en wol op 26 septimber o.s. yn de Jacobiner of Grutte Tsjerke yn Ljouwert. De fesper sil fierd wurde de jûns om 19.00 oere.

Wol graach fantefoaren even opjaan op it adres: fryskefesper@gmail.com

 

Tagelyk kinne de minsken dy’t net komme kinne de tsjinst digitaal meibelibje; de tsjinst wurdt nammentlik útstjoerd op de site : http://tiny.cc//jacobijner, sjoch fierder op www.jacobijner.nl

Yn dizze tsjinst giet foar ds. U. Tjallingii, wylst Teake Posthuma de lêzingen fersoarget.

 

Muzikale meiwurking is der lykas wenst fan oargelist Gerwin Hoekstra en diskear ek fan Wietske Zoethout, dy’t de dwersfluit bespylje sil.     

Wy hoopje jim de 26ste septimber moetsje te meien. Tige wolkom! En ferjit net jim even oan te melden!

 

Yn dit nije sezoen sille der by libben en wolwêzen fierdere fesperfieringen wêze, en wol op  24 oktober en 28 novimber.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

drie × 2 =