Fryske krite Dokkum Gemma van Burmania

Fryske krite Dokkum Gemma van Burmania

sil frou Kamstra-Werkhoven   ús wize op it bysûndere fan de

Natuer yn ús omkriten

……………………………………………………………………………………………..

De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum

De gearkomsten begjinne om 19.30 oere.

It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út!
Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom!

Ut namme fan it bestjoer,
Anders Rozendal
De Vergulde Klok 15
9102 DJ Dokkum
til.: 0519321262

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

drie × twee =