Fryske Krite Gemma fan Burmania Dokkum

Fryske Krite Gemma fan Burmania Dokkum

Dizze jûn komt Yvonne Hiemstra fan Ie. Hja is ûnder oaren meiwurkster fan Markant Friesland. In stifting dêr’t in grut tal musea yn ús regio by belutsen binne. Dêr sil se it ien en oar fan fertelle.

……………………………………………………………………………………………..

De gearkomste is op 6 april 2016 en begjint om 19.30 oere. It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út!

Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom!
Ut namme fan it bestjoer,

Anders Rozendal
De Vergulde Klok 15
9102 DJ Dokkum
til.: 0519321262