Fryske Krite Gemma fan Burmania te Dokkum

Fryske Krite Gemma fan Burmania te Dokkum

Durkje en Wiep Koehoorn wenje yn Stiens en sille dizze jûn bylden toane en fertelle fan harren Pylgerreis nei Santiago de Compostela
De jûn sil hâlden wurde yn:

Fersoargingshûs Dongeraheem
Dongeradijk 67, Dokkum
De gearkomste begjint om 19.30 oere.

It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom!
Ut namme fan it bestjoer,

Anders Rozendal
De Vergulde Klok 15
9102 DJ Dokkum
til.: 0519321262

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twee × 2 =