Fryske tsjerketsjinst yn Itens

Fryske tsjerketsjinst yn Itens

Op snein 29 maaie is der in Fryske tsjerketsjinst yn Itens.

De tsjinst begjint om 10.00 oere

De foargongers binne Ds Ellert Jongstra en Ds Wim Beekman.

Tema: Ûnderweis