Fryske tsjerketsjinsten yn Itens

Fryske tsjerketsjinsten yn Itens

Ien kear yn de moanne is der in Fryske tsjerketsjinst yn Itens.
De tsjinst begjint om 10.00 oere

  • 28 okt Renze Yetsinga
  • 25 nov Willem Tjerkstra
  • 30 des Willemien Keuning
  • 27 jann Kwartettekoar
  • 24 febr Gerard Knol
  • 31 mrt Gerrit Groeneveld
  • 28 april Coby de Boer-Bergstra
  • 26 maaie Jan Kroon

Der is altyd neipraten mei in bakje kofje en der is altyd in part fan it Kwartettekoar dat meiwurket oan de tsjinst.