Fryske tsjerketsjinsten yn Itens

Fryske tsjerketsjinsten yn Itens

Ien kear yn de moanne is der in Fryske tsjerketsjinst yn Itens.
De tsjinst begjint om 10.00 oere

  • 28 okt Renze Yetsinga
  • 25 nov Willem Tjerkstra
  • 30 des Willemien Keuning
  • 27 jann Kwartettekoar
  • 24 febr Gerard Knol
  • 31 mrt Gerrit Groeneveld
  • 28 april Coby de Boer-Bergstra
  • 26 maaie Jan Kroon

Der is altyd neipraten mei in bakje kofje en der is altyd in part fan it Kwartettekoar dat meiwurket oan de tsjinst.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

vier × 2 =