Fryske krite Dokkum Gemma fan Burmania

Fryske krite Dokkum Gemma fan Burmania

ferwachtsje wy Jaap Klimstra fan Broeksterwâld mei it tema:

                                               Enerzjy en Milieu

——————————————————————————————————————————–

De jûn sil hâlden wurde yn:  Fersoargingshûs Dongeraheem, Dongeradijk 67, Dokkum

De gearkomsten begjinne om 19.30 oere.

It programma liket wer tige útnoegjend. Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út!
Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom!

Ut namme fan it bestjoer,
Anders Rozendal
De Vergulde Klok 15
9102 DJ Dokkum
til.: 0519321262

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

drie × drie =