Fryske Krite Gemma fan Burmania Dokkum

Dize jûn sil ús stêdgenoate en skriuwsterTineke de Jager-van der Zee it ien en oar fertelle oer har boek:

De Bosklju

In roman dy’t yn Wiuwert spilet yn de tiid dat de Labadisten dêr taholden.

—————————————————————————————

De jûn sil hâlden wurde yn:

Fersoargingshûs Dongeraheem
Dongeradijk 67, Dokkum
De gearkomste begjint om 19.30 oere.

It programma liket wer tige útnoegjend.  Wy sjogge mei nocht nei jim kommen út! Fansels binne freonen of goekunde ek tige wolkom!
Ut namme fan it bestjoer,

Anders Rozendal
De Vergulde Klok 15
9102 DJ Dokkum
til.: 0519321262

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − zeven =