Greidhoekesnein 2015

Greidhoekesnein 2015

Op snein 14 juny is alwer de tredde Greidhoekesnein fan de gemeenten en tsjerken fan de Ring Boalsert fan de PKN. Dizze kear bestiet de snein út in moarnsgebed yn safolle mooglik pleatslike tsjerken, dêrnei alderhanne aktiviteiten foar ûnderskate leeftydsgroepen, en in mienskiplike ôfsluting mei sop en broadsjes en in fiering yn ’e Martiny fan Easterein.

It mienskiplike tema is: De Arke fan Nóach.

Op snein 14 juni komt de Greidhoeke yn beweging !!

De tsjerkedoaren geane wiid iepen.
As tsjerke sille wij yn ús eigen gemeente om 9:30 oere begjinne mei in moarnsbea. Om 10 oere kin eltsenien op syn as har eigen wize de tsjinst yn de greidhoeke fierder fiere.
Sa hoopje wij eigen leeftiidsgenoten te moetsjen en de bining túsken de ferkillende plakken te fersterkjen.

Op de ferspriede poster / flyer stiet it programma.

Graach sjogge wy jim op 14 juny! De Greidhoekesneinkommissie.

Zondagmorgen 14 juni is er in Bolsward een gezamenlijke dienst/morgengebed, aanvang 9:30 uur, in de Gasthuiskerk o.l.v. ds. M. Ariesen-Holwerda. Na de dienst gaat een ieder naar de activiteit van zijn/haar keuze (zie ook de poster). Om 12:30 uur wordt iedereen verwacht in Café Noflik Easterein voor de lunch. En om 13:00 uur is er een afsluitende viering met onze broeders en zusters uit de Greidhoeke in de Martinikerk in Easterein.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − 8 =