Huysmans wurdt Huismans

Huysmans wurdt Huismans

Ik wol it “Krúspunt” graach by de tiid bringe troch de taheakke foto’s’. Ik ha sels mar de foarstap naem, want de Gemeente hat nea in reaksje jûn op it skriuwen fan de famylje oangeande de ferkearde stavering fan ús namme yn Loaijingea (Loënga). Huysmans is wer Huismans. wurden.

Invalid Displayed Gallery

freonlike groetnis            
Sipke Huismans, Nijegea.

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

een × 3 =