Itenser rûnte

Sep

26

Itenser rûnte

Prof Dr C.J. den Heyer :                                                                               

Jezus bron van hoop – ook bron van tegenspraak
De geschiedenis van de kerk is geen bron van hoop, maar kennis van het verleden kan ons wel inspireren de moed desondanks niet te verliezen


Algemiene ynformaasje
: Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere, it plak is de Martinitsjerke fan Itens (de Herfoarme tsjerke) Yn it skoft is der foar € 0,50 kofje of tee by de koster.
Opjaan kin troch € 35,00 foar it hiele programma oer te meitsjen op NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte)  of op NL23 RABO 0349 5014 08 op namme fan Tsjerkfâdij Itens-Hinnaard. Namme en (email-)adres opjaan. Losse kaarten kostje dit jier € 10,00 y.f.m. ekstra kosten.

Ynljochtings: Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of email nei douwe.willemsma@hetnet.nl

Pleats in reaksje!

Jo e-mailadres sil net op de website sichtber wêze Ferplichte fjilden binne markearre as *

19 + 18 =