Itenser Rûnte

Itenser Rûnte

16 maart 2023  Dr Ton de Kok: ‘Rusland en de geboorte van de Grote Leugen’  

Mei dit ûnderwerp is er noch oan de gong hat er sein. Hy hat Slavyske talen studearre en seit dat dit ûnderwerp oan it ein fan it jier klear is.


Algemiene ynformaasje:
Elke jûn begjint om 20.00 oere en slút om 22.00 oere. It plak is de Martinitsjerke fan Itens (Herfoarme tsjerke). Yn it skoft is der kofje of tee by de koster.
Opjaan kin troch: Graach namme en (email)adres/telefoan opjaan. Losse yntreekaartsjes kostje € 7,50. oer te meitsjen op
NL80 INGB 0001 3945 07 op namme fan D.Willemsma (Itenser Rûnte) Dit nûmer brûke en net mear it eardere rekkennûmer fan de RABObank

Ynljochtings:
Douwe Willemsma, Hearedyk 37, 8735HP, Itens (0515331744) of  email nei douwe.willemsma@hetnet.nl